Dane kontaktowe

Fundacja "Warto Wierzyć"

KRS:0000466471

NIP:8141684128

ul. B.Prusa 2

36-100 Kolbuszowa 

Numer Konta:

68 1240 2627 1111 0010 5441 9501

 

wartowierzyc@gmail.com

tel. 603 097 880

 

Statut Fundacji „Warto Wierzyć"

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Warto Wierzyć”, zwana dalej fundacją, ustanowiona przez Annę Mroszczyk i Krzysztofa Kubiś, zwanych dalej „Fundatorem", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotr Jachyra w dniu 26.04.2013, repetytorium A numer 1904/2013, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2

Siedzibą Fundacji jest Kolbuszowa

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej 2. Fundacja może prowadzić działalność statutową poza granicami Kraju,
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Fundacja ma osobowość prawną.
 4. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.

§4

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwa fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ja znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony
 4. Nadzór nad fundacja sprawuje minister właściwy do spraw pomocy społecznej

§5

Fundacja może nadawać tytuły honorowe, ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne Odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację.

 

§6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne. W kraju i za granicą.
 2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 3. Fundacja może być członkiem krajowym i międzynarodowym organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.

§8

Fundacja prowadzić będzie działalność pożytku publicznego po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.

 

Rozdział II

Przedmiot i formy działania Fundacji

§9

1. Celami Fundacji jest:

1) pomoc i wsparcie instytucji ścisłe związanych z działalnością mająca na celu polepszenie bytu dzieci (przedszkola, Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Domy Samotnej Matki, inne)

2) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, w Szczególności: – ochrony i promocji zdrowia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw O charakterze zdrowotnym, edukacyjnym wśród dzieci i młodzieży, W tym wspierania placówek szkolno – Oświatowych; – Integracji i wspierania inicjatyw lokalnej społeczności, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowanych na rozwój dzieci i młodzieży – działalności charytatywnej ukierunkowanej głównie na dzieci i młodzież, – upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

3) działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom W

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

działalność charytatywną,

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność naukową, edukacyjną, oświatowa i Wychowawczą, działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu propagowanie Wykorzystania nowoczesnych technologii W zakresie pomocy dzieciom i młodzieży. W celu ich prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

10)działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność

oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony Zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży.

11) pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich

 

2. Działania wymienione. W pkt 1 będą realizowane między innymi poprzez:

 1. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
 2. dofinansowanie kolonii zimowych i letnich, wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym dla dzieci i młodzieży z Przedszkoli, Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka, jak i dzieci z ubogich rodzin.
 3. wspieranie finansowe i materialne Przedszkoli, Domów Dziecka, Domów Samotnej Matki, Rodzinnych Domów Dziecka oraz rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej w zakresie wyposażenia pomieszczeń, remontów pomieszczeń
 4. organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń nauczycieli, pedagogów, i pracowników personelu pomocniczego w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych i naukowych.
 5. wspieranie modernizacji budynków i pomieszczeń przedszkoli, Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka, Domów Samotnej Matki
 6. bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, przyborów szkolnych, itp., dla potrzebujących dzieci i młodzieży.
 7. organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji.
 8. organizacja i rozdział darów.
 9. promowanie i organizowanie wolontariatu.
 10. organizowanie zbiórek pieniężnych i imprez publicznych.
 11. organizowanie profesjonalnej pomocy (psychologicznej) dla dzieci i młodzieży.
 12. organizowanie publicznych zbiórek, funduszy na realizację celów Fundacji.
 13. wspieranie innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 14. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowić będą:

– Fundusz Założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: tysiąc złotych) Wniesiony przez Fundatorów tj. przez Annę Mroszczyk i Krzysztofa KubiŚ

– Prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez fundację

– Inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, nieruchomości i ruchomości, oraz innych praw majątkowych nabytych w toku działania Fundacji

§11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. dochodów z majątku fundacji,
 2. darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
 3. subwencji osób prawnych,
 4. majątku nieruchomego, ruchomego i praw majątkowych Fundacji,
 5. nawiązek
 6. sponsoringu
 7. dotacji krajowych i zagranicznych
 8. dochodów z darów, zbiórek, loterii i imprez publicznych

§12

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji.

§13

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są Związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, W szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i Wolontariacie.
 4. Zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, W których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskie Osoby.

§14

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 100 000 (sto tysięcy) złotych uzyskują o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Honorowego Donatora Fundacji.
 2. Osoby fizyczne, wspierające działalność fundacji w sposób inny niż wymieniony 14 pkt 1 statutu otrzymują tytuł Przyjaciela Fundacji przyznawany za ich zasługi przez Radę Fundacji.

§15

Tytuł honorowego Donatora na charakter osobisty.

Rozdział IV

Organy fundacji

§16

 1. Organami fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Fundacji i Zarządu Fundacji
 3. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje minister właściwy do spraw pomocy społecznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Z dnia 2009 r. nr 96 poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. ze zm.).

Rada Fundacji

§17

 1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, kontrolnym, inicjującym, doradczym
  i opiniującym Fundacji.
 2. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy, jeśli nie są członkami Zarządu
 3. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji.

§18

 1. Rada Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób w tym przewodniczącego
 2. Rady Fundacji powołanych i odwoływanych w każdym czasie przez Fundatorów.
 3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.

§19

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.

§20

 1. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
  a) członek Zarządu,
  b) likwidator, kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji,
  c) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady wybrany przez Fundatorów
 3. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji na podstawie pisemnych zaproszeń doręczonych Członkom rady nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W zaproszeniu powinno być określone miejsce, godzina rozpoczęcia i porządek posiedzenia.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Rady są ważne gdy jest na nich obecna co najmniej 1/3 członków.
 5. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż raz w roku.
 6. Regulamin Pracy Rady ustalają zmieniają i zatwierdzają Fundatorzy
 7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Fundatorzy oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym lub w celu udzielenia wyjaśnień.

§21

 1. Do uprawnień Rady należy:
  -propagowanie celów dla których powstała Fundacja,
  -inicjowanie kierunków działalności Fundacji,
  -opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd,
  - wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatorów lub Zarząd,
  - wnioskowania w sprawach Zmian statutu Fundacji i organizacji pracy Fundacji, - wnioskowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenie majątku Fundacji po jej likwidacji,
  - wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych,
  - opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
 2. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tych organów, w tym kosztów podróży w wysokości nie wyższej niż określone odpowiednia państwową ustawą.
 4. Rada pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym.
 5. Koszty działalności rady pokrywa Zarząd
 6. Członkostwo w Radzie wygasa w wyniku pisemnej rezygnacji z Członkostwa w radzie lub śmierci członka Rady.

§22

 1. Członkiem Rady może być osoba fizyczna, przedstawiciel osoby fizycznej lub przedstawiciel jednostki Organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej na zasadach ustalonych przez Fundatorów.
 2. Rada Współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi W zakresie objętym ideą i Celami fundacji oraz osobami wykazującymi zainteresowanie ideą i celami fundacji.

Zarząd Fundacji

§23

 1. Zarząd fundacji składa się z 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów w każdym czasie.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, zaproszony na to stanowisko przez Fundatorów.
 3. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, jego funkcje sprawuje Prezes Zarządu.
 4. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy.
 5. Członek Zarządu lub cały zarząd mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatorów.

§24

 1. Zarząd kieruje pracą Fundacji, Odpowiada za realizację jej celów i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do komplementacji Rady Fundacji.
 2. Regulamin Zarządu ustalają zmieniają i zatwierdzają Fundatorzy.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w Szczególności:
  – Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  – Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji
  – Zarządzanie majątkiem Fundacji,
  – Przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
  – Organizowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji,
  – Ustalanie zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz zwrotów poniesionych wydatków,
  – Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń oraz tytułów honorowych.

§25

 1. Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa Zarządu.
 4. W przypadku równiej równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym lub w celu udzielenia wyjaśnień.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale
 7. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły w terminie do 31 marca następnego roku.
 8. Odmowa zatwierdzenia sprawozdania przez Radę Fundacji jest równoznaczna z odwołaniem całego Zarządu.

§26

 1. Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie
 2. Zarządu łącznie Zarząd może ustanowić pełnomocników.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

Zmiana Statutu

§27

 1. Statut Fundacji i zmiany statutu nadają Fundatorzy. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 2. Zmiana statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatorów.
 3. W przypadku gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji jego postanowienie o zmianie statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Połączenie z inną Fundacją

§28

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli W jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmują Fundatorzy

Likwidacja Fundacji

§29

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub W przypadku Wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorami.
 3. Zarząd wskaże odrębną uchwałą likwidatora Fundacji.
 4. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacji z dopiskiem „W likwidacji"
 5. Fundator decyduje o przeznaczeniu majątku fundacji po jej likwidacji.

§30

Majątek pozostały po likwidacji fundacji przekazuję się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucji której działalność odpowiada celom Fundacji wskazanym w uchwale o likwidacji Fundacji.

§31

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszej Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy O fundacjach.
 2. Statut Wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd.

 

Kolbuszowa, 24.04.2013 r.